1 month ago

Anons informacyjny – treningi z obsługi klienta

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniaprzywodztwo.w read more...

1 month ago

Obwieszczenie – treningi z socjologii

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Informacja – treningi z prawa karnego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https: read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z team building

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN

1 month ago

Informacja – warsztaty z szybkiego pisania

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Informacja – warsztaty z włoskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Next